ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ,ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ

ਨੋਟਿਸ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। (ਅਕਤੂਬਰ 2023)

  • ਬੰਕਾ ਕੈਕਨ
  • ਹਰੇ ਮੋਰੀ

ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ 'ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਾਕਸ' ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।

 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ (ਅਕਤੂਬਰ 2023)

ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ